top of page
Skidsemester.jpeg

Travel conditions

For the trip, the general terms and conditions of the Swedish Travel Agency and Organizers Association (SRF) agreed within the industry on 28 June 2018 and Club Nordic*'s special terms and conditions, which are stated below, apply.

Club Nordic's special conditions are indicated in italics. Certain clauses are not applicable as the journey to and from the destination is not included in travel with Club Nordic and these clauses are therefore marked with light gray text.

The tour operator (Club Nordic) has the right to apply special conditions that deviate from the general ones, if the application of special conditions is justified by the special nature of the trip, special regulations on the mode of transport (such as booking and sales conditions for regular flights), deviating accommodation conditions due to the travel special character or special circumstances of the destination.

The special conditions must not conflict with the package travel law to the detriment of the traveller.

The general and special conditions are part of the agreement.

*Club Nordic / Lotshotellet AB with organization number 559038-8582

 

 

1. AVTALET

 

1.1   Avtalet blir bindande för parterna när Club Nordic skriftligen via e-post bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Club Nordic ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

 

1.2   Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges på ett tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse Club Nordic med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

 

1.3   Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

 

1.3.1 Club Nordic accepterar inte att gäster under 18 år reser utan målsman.

 

1.4    Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

 

1.5   Club Nordic ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

 

1.5.1 För resa till Österrike krävs endast pass. 

 

1.6   Club Nordic ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

 

1.6.1 Club Nordic uppdaterar fortlöpande hemsidan www.clubnordic.at med information om aktuella hälso- och inresebestämmelser.

 

1.7   Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

 

1.8   Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen via e-post av Club Nordic.

 

1.9     Huvudresenären ska omgående meddela Club Nordic eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för Club Nordics möjligheter att kontakta resenären.

 

1.10 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

 

1.10.1 Club Nordic har inga krav på minsta deltagarantal för att genomföra resan.

 

1.11 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. PRIS OCH BETALNING

 

2.1   Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

 

2.2  Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

 

2.2.1 Full betalningen erläggs i samband med utcheckning från boendet. 

 

2.3  Club Nordic får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

 

2.3.1 Club Nordic tar inte ut någon anmälningsavgift. Resenären är likväl betalningsskyldig för avbeställningsavgifter som eventuellt uppkommer.

2.4   Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har Club Nordic rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5   Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum eller tre personer i delat trebäddsrum. Vid in­kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har Club Nordic rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.5.1 Om en eller flera personer avbeställer sin resa kommer tombädds- alternativt enkelrumstillägg att faktureras övriga på bokningen eller i resesällskapet.

2.5.2 Boende i lägenhet innebär oftast att komplett hotellservice saknas. Normalt sett ingår inte t.ex. frukost, daglig städning och byte av handdukar under veckan men detta kan i vissa fall köpas som ett tilläggsalternativ.

2.5.3 Vid bokning av flera rum kan Club Nordic inte garantera att rummen/lägenheterna ligger intill varandra.

2.5.4 Club Nordic förbehåller sig rätten att fritt av bokningstekniska skäl fördela om rum och eller hotell för samma pris då dessa väsentligen kan anses likvärdiga. Rum anses likvärdiga trots exempelvis skillnader i väderstreck och våningsplan. 

2.5.5 På de flesta skidorter finns en turistskatt som varje gäst måste betala för sin vistelse - denna skatt alltid är inräknad i Club Nordics priser och skall inte betalas av den enskilde gästen på plats.

2.6   Club Nordic är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1   Resenären har rätt att ändra avtalet om Club Nordic medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från Club Nordic eller annan.

3.2   Resenären har rätt att avbeställa resa. Club Nordic förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som Club Nordic drabbas av till följd av avbeställningen.

Club Nordic kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om Club Nordic inte har uppställt några standardiserade avbeställnings­avgifter, har Club Nordic rätt till en skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresan kan resenären avboka resan utan kostnad.

 

3.2.2 Vid avbeställning 90-61 dagar före avresan ska resenären betala 20% av resans pris.

 

3.2.3 Vid avbeställning 60-31 dagar före avresan ska resenären betala 40% av resans pris.

 

3.2.4 Vid avbeställning 30-15 dagar före avresan ska resenären betala 60% av resans pris.

 

3.2.5 Vid avbeställning 14-0 dagar före avresan ska resenären betala 80% av resans pris.

 

3.2.6 Om ingen avbeställning skett och resenären inte infinner sig på hotellet på ankomstdagen, eller om resenären inte kan fullfölja resan till exempel på grund av att giltiga resedokument saknas, ska resenären betala hela resans pris.

 

3.2.7 Avbeställning av resa skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Avbeställning skall ske skriftligen via e-post till clubnordicstanton@gmail.com och innehålla bokningsnummer för att vara giltig. Avbeställningen anses ha ägt rum då Club Nordic erhållit och bekräftat avbeställningen.

 

3.2.8 Kostnad för arrangemang på resmålet som betalats i förväg till Club Nordic har samma avbeställningsvillkor som själva resan.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

 

4.1  Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som Club Nordic anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta Club Nordic eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

 

4.2   Club Nordic får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för Club Nordic. Club Nordic ska visa hur kostnaden beräknats.

 

4.2.1 Club Nordic tar inte ut någon avgift för eventuell överlåtelse av avtalet.

 

4.3   Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot Club Nordic eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

 

5.1   Ändring av avtalsvillkor

Club Nordic har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att Club Nordic informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2   Ändring av priset

 

5.2.1 Club Nordic får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

 

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som Club Nordic drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

 

5.2.3 Resans pris ska sänkas om Club Nordics kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Club Nordic får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

 

5.2.4 Club Nordic ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

 

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

 

5.2.6 Club Nordic kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3   Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

 

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela Club Nordic att avtalet sägs upp inom en av Club Nordic angiven skälig tid från det att Club Nordic informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

 

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska Club Nordic utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Club Nordics och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både Club Nordic och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om Club Nordic säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

 

5.4.1.1 Club Nordic har rätt att säga upp avtalet på grund av att lokala myndighetsbeslut gör det omöjligt att genomföra resan som planerat – exempel på detta kan vara förbud för hotell, restauranger eller liftbolag att hålla öppet på grund av lock-down i Österrike. Om Club Nordic säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd, men däremot rätt att få tillbaks pengar för de dagar som inte kunnat utnyttjas (pro-rata).

 

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

 

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

6. CLUB NORDICS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska Club Nordic avhjälpa felet inom skälig tid. Club Nordic är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om Club Nordic inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.1.1 Club Nordic fritar sig ansvar för direkt eller indirekt skada som drabbar resenären på grund av försening eller andra problem med anslutningsresa som inte ingår i avtalet. Resenären har alltid själv ansvar för att ombesörja transport till och från resmålet och Club Nordic fritar sig ansvar för direkt eller indirekt skada som drabbar resenären i form av att beställd transport inte kan utnyttjas som planerat.

6.2 Väsentliga fel

 

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska Club Nordic om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan Club Nordic inte erbjuda detta, får Club Nordic erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

 

6.2.2 Kan Club Nordic inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

 

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som Club Nordic inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

 

6.2.4 Kan Club Nordic inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1, eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1  Prisavdrag utgår inte om Club Nordic kan visa att felet beror på resenären.

 

7.2   Resenären har inte rätt till skadestånd om Club Nordic visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

 

7.3   Om felet beror på någon som Club Nordic har anlitat, är Club Nordic fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som Club Nordic har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

 

7.4   Rätt till skadestånd på grund av att Club Nordic ställt in resan föreligger inte om Club Nordic visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

          Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar

  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar

  • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

 

7.4.1 Enligt punkt 1.10.1 har Club Nordic inga krav på minsta deltagarantal för att genomföra resan.

 

7.5  Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

7.6   Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är Club Nordics ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION

 

8.1  Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar Club Nordic eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att Club Nordic kunde ha avhjälpt felet.

8.1.1 Reklamation som ej lösts på resmålet skall skriftligen vara Club Nordic tillhanda senast en månad efter hemkomst.

8.2   Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om Club Nordic eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

 

9.1 Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som Club Nordic anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan Club Nordic häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

 

9.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar Club Nordic.

 

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

 

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

 

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan

anvisning från arrangören eller transportören.

 

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från Club Nordic eller återförsäljaren.

 

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av Club Nordic.

 

9.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till Club Nordic eller dennes representant.

10. CLUB NORDICS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är Club Nordic skyldiga att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Club Nordic har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page